Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SUPERTEE.PL

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu
internetowego znajdującego się pod adresem URL https://247druk.pl/, zwanego dalej
„Sklepem”. 
Sklep prowadzony jest przez SWBY CREW Filip Meres, z siedzibą w Nysie (kod pocztowy: 48-
303), ul. Zawiszy Czarnego 31a, zwanym dalej Sprzedawcą. NIP 7532456394, REGON 386063493.
Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z
Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. Każda osoba przed
przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem. Dokonywanie
zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty
elektronicznej email.

§ 2 DEFINICJE

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.


3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym www.247druk.pl


4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.


5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.


6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.


7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.


8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.


9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie
warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.


10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
szczególności ilości produktów.

 

11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.


12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się
też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.


13.  Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SWBY CREW
Filip Meres, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7532456394.


14. Pre-Order – przedsprzedaż. W tym przypadku produkcja rozpoczyna się dopiero po
zakończeniu Pre-Order’u. Szacowany czas wysyłki Pre-Order’u widnieje na stronie produktu.

§ 3 KONTAKT ZE SKLEPEM

1. Adres Sprzedawcy: 247druk.pl ul. Zawiszy Czarnego 31a, 48-303 Nysa


2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@247druk.pl


3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym
paragrafie.


4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3
niniejszego Regulaminu.

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na
Produkty, niezbędne są:


1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową


2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)


3. Włączona obsługa plików cookies.

§ 5 INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą
wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.


2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez
Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu
Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych
osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.


3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§ 6 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:


1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);


2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
(lub równoznaczny);


3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;


4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma
nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać
dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia


5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić
zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail


6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 7 OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
– Paczkomaty InPost 24/7
– Kurier InPost


 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
– Visa
– Visa Electron
– MasterCard
– MasterCard Electronic
– Maestro
– Przelewy online
– Płatności elektroniczne


3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują
się na stronach Sklepu.


4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.

§ 8 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym
zgodnie z § 7 Regulaminu.


2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z
chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 5 dni roboczych od zaksięgowania
wpłaty na koncie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez
Klienta podczas składania Zamówienia. 


4. W przypadku trwania Preorderu (przedsprzedaży) termin realizacji jest dłuższy niż zazwyczaj.
Przybliżony czas dostawy jest podany na stronie produktu.


5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji
płatności. 
Dostawa produktów odbywa się na terenie Polski.

§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może w terminie 30 dni od momentu otrzymania przesyłki odstąpić od Umowy
Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi
lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii
lub części.

 

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta

kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty
płatniczej Zamawiającego.

 

5. Konsument może odstąpić od Umowy, odsyłając nowy produkt wraz z fakturą/paragonem,
gratisami, oraz wypełnionym formularzem zwrotu (pobierz tutaj) na adres: 

247druk.pl – zwrot
ul. Zawiszy Czarnego 31a
48-303 Nysa

*Koszty przesyłki pokrywa kupujący.

 

6. Sklep ma 14 dni na zwrot środków po odstąpieniu od umowy.

§ 10 REKLAMACJA I GWARANCJA

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

 

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 2 lat od otrzymania produktu. Odpowiedź na reklamację to 14 dni. Jeżeli Klientem jest  Przedsiębiorca, strony ograniczają odpowiedzialność z tytułu rękojmi do 2 lat.

 

3. W przypadku złożenia reklamacji prosimy o kontakt przez nasz e-mail (kontakt@247druk.pl).

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 799 077 833
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl